Annonser

Footer-elementer

Sist oppdatert   30.10.2009  

Fotokreditering

 

Bildenavn og informasjon om rettigheter/fotograf blir synlig i et eget felt når du peker på det aktuelle bildet. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord har rettigheter til bruk av bildene som er benyttet. Hvis det er ønskelig å bruke bilder fra nettstedet, vennligst kontakt Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, e-post webmaster@visitalesund.com for nærmere informasjon. Bilder som skal benyttes til ikke-kommersielle formål kan lastes ned gratis fra vår elektroniske fotoservice. Bildene i basen kan kun benyttes gratis av alle som presenterer og markedsfører regionen som reisemål, herunder media, reisebyrå, turoperatører og andre arrangører. Skulle www.visitalesund-geiranger.com være så uheldig å ha glemt å kreditere en fotograf i forbindelse med bruken av bilder, beklager vi dette på det sterkeste. Hvis noen er utelatt ber vi om en rask tilbakemelding slik at dette kan rettes opp.

Forbehold

 

1.0 Visitsunnmore.com

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen har etablert en felles portal for å profilere reisemålet overfor alle som reiser i og ønsker å reise til Geiranger, Ålesund & Sunnmøre. Begge bruker de allerede innarbeidede webadressene www.visitalesund.com og www.visitgeirangerfjorden.com i sin markedsføring, men disse peker så videre til en felles portal: www.visitsunnmore.com, som videre blir omtalt men som dekker begge webadressene. Visitsunnmore.com vil gi reiselivsaktører mulighet til å profilere og fremme salg av sine tjenester og produkter. Visitsunnmore.com er åpen for alle reiselivstilbydere i regionen.

2.0 Jurisdiksjon

All bruk av denne portal er underlagt norsk rett. Tvister mellom partene i tilknytning til visitsunnmore.com skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem, kan tvisten bringes inn for retten. Partene vedtar Ålesund byrett som verneting.

3.0 Rettigheter

3.1 Design, konsept og teknologi

Med design menes den grunnleggende funksjonalitet, konsepter og audiovisuelle fremstilling som er basis for visitsunnmore.com. Med navn menes de slagord, uttrykk etc., som benyttes som en del av profileringen av visitsunnmore.com, enten internt i portalen eller i ekstern markedsføring. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen vil stå for utvikling av design, uttrykk, navn etc., i forbindelse med visitsunnmore.com, og vil ha den fulle eiendomsrett over denne. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen er eier av konseptet i alle fremtidige sammenhenger og besitter opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til visitsunnmore.com.

3.2 Informasjon

Informasjon, illustrasjoner, bilder, m.v. som finnes i visitsunnmore.com er Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen sin eiendom, og kan ikke benyttes av andre uten eksplisitt avtale. Brudd på dette vil kunne medføre økonomiske søksmål.

3.3 Andre innleggelser

Innhold som leveres til visitsunnmore.com kan fritt benyttes av Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen i markedsføring og lignende.

4.0 Informasjon og innhold i visitsunnmore.com

4.1 Korrekthet

Visitsunnmore.com står ikke på noen måte ansvarlig for det innhold som presenteres i denne portalen.

4.2 Linker, m.v

Visitsunnmore.com står ikke ansvarlig på noen måte for innhold som er linket opp til eller på annen måte finnes frem til utenfor portalen.

4.3 Priser, tider, m.v.

Visitsunnmore.com vil inneholde priser på produkter og tjenester, åpningstider, m.v. Det tas forbehold om at priser, tider, osv. som fremgår på våre sider kan være feilaktig grunnet trykkfeil, endringer eller lignende.

5.0 Ansvar

5.1 Ansvar for informasjon m.v.

Ansvar for informasjon om produkter, tjenester, tider osv vil til enhver tid være hos tilbyder av disse. Visitsunnmore.com skal derfor holdes skadesløse i ethvert søksmål. Ethvert søksmål e.l. skal derfor rettes direkte til tilbyder.

5.2 Eventuelle feil eller mangler

Visitsunnmore.com kan ikke gi noen garanti i forhold til eventuelle feil eller mangler i den informasjon e.l. som er tilgjengelig i portalen. Visitsunnmore.com påtar seg således intet ansvar for tap som måtte oppstå som følge av slike feil eller mangler.

5.3 Avtaleinngåelse (bestilling, mm)

Portalen gir mulighet til å raskt finne frem til bestilling av produkter og tjenester. Avtaleinngåelsen finner sted utenfor visitsunnmore.com sin portal, og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre eller Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen har således intet ansvar i forbindelse med denne avtaleinngåelsen.

6.0 Bruk av portalen

6.1 Registrering

Visitsunnmore.com er ansvarlig for oppbevaring av alle opplysninger du oppgir til oss eller som vi får del i når du besøker vår portal. Informasjonen vil anvendes til statistiske analyser. Hvis du ønsker, kan du rette en forespørsel til visitsunnmore.com og få opplyst hvilke opplysninger visitsunnmore.com har registrert, og til å kreve dem slettet.

6.2 Innleggelse av informasjon

Visitsunnmore.com ikke står ansvarlig for det som legges inn på gjestesider, e.l.

7.0 Ansvar

Visitsunnmore.com fraskriver seg et hvert ansvar ved tap, utgifter, skadeserstatning og kostnader, inklusive saksomkostninger:

(i) som er forårsaket av evt. overtredelse av disse vilkår (inkl. uaktsomhet og skadevoldende handling) iverksatt av deg eller andre personer som får tilgang til nettstedet og dets tjenester;

(ii) som er forårsaket når du laster ned filer fra nettstedet eller som vi inkluderer linker til; og,

(iii) som er forårsaket av alle handlinger gjennomført av deg, som enten direkte el. indirekte resultat av informasjon, meninger eller andre materialer på nettstedet, eller generert fra nettstedet og dets tjenester. Det er utelukkende ditt ansvar å evaluere nøyaktighet, fullstendighet og brukbarhet av alle meninger, tjenester, varer og andre opplysninger levert gjennom nettstedet og dets tjenester eller på Internett i allminnelighet.

8.0 Lovvalg og tvister

Denne avtale skal la seg lede av og være konstruert utelukkende i samsvar med norsk rett.


Om nettstedet

 

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord har i fellesskap etablert denne portalen som områdets offisielle reiselivsportal. Formålet er å markedsføre regionen som reisemål og å fremme salg av produkter og tjenester til våre medlemsbedrifter- og kommuner. Målsettingen er at besøkende av nettstedet skal finne det de trenger å vite om reisemålet enten som turist, møteplanlegger, turoperatør, journalist eller medlem.

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord står for utvikling av design, navn, uttrykk etc. i forbindelse med portalen og har full eiendomsrett over denne. Design er utviklet av ELLEmELLE AS og Reaktor AS. Teknologisk utvikling/tilrettelegging av nettstedet er utført av Tellus IT AS og Fjord Norge AS. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Destinasjon Geirangerfjord er eier av konseptet i alle fremtidige sammenhenger og besitter opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til nettstedet.

Bilder, illustrasjoner, informasjon m.v. som presenteres på nettstedet er Destinasjon Ålesund & Sunnmøres/Destinasjon Geirangerfjords eiendom og kan ikke benyttes av andre uten avtale. Hvis det er ønskelig å bruke tekst eller bilder fra nettstedet, vennligst kontakt Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, e-post webmaster@visitalesund.com, tlf. 70 15 76 00. Bilder som skal brukes til ikke-kommersielle formål kan lastes ned gratis fra vår elektroniske fotoservice. Bildene i basen kan kun benyttes gratis av alle som presenterer og markedsfører regionen som reisemål, herunder media, reisebyrå, turoperatører og andre arrangører.

Vi er takknemlig for kommentarer og forslag til forbedringer, vennligst kontakt webmaster@visitalesund.com.


Kontaktinformasjon

Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Skateflukaia
N-6002 Ålesund
Tel.: 70 16 34 30 • info@visitalesund.com

Destinasjon Geirangerfjord-Trollstigen
N-6216 Geiranger
Tel.: 70 26 30 99
info@visitgeirangerfjord.com